Works

Viola 412mm Shutaro Ishii 2020


Violin Shutaro Ishii 2019


Violin Shutaro Ishii 2017


Violin Shutaro Ishii 2012


Violin Shutaro Ishii 2011


Violin Shutaro Ishii 2009